Polityka prywatno?ci

Dostawca i organ odpowiedzialny w rozumieniu ustawy o ochronie danych

Soltira Catral S.L.U

Irmgard Raml

Camino Arroba de Hornos 171

03158 Catral / Alicante - Hiszpania

zakres

U?ytkownicy otrzymuj? te informacje polityki prywatno?ci w naturze, nak?adane zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez odpowiedzialn? osob? i u?ywane.

Ramy prawne ochrony danych to federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) i ustawa o telemediach (TMG).

Obs?uga danych osobowych

Definicja: Dane osobowe to wszelkie informacje, które jednoznacznie identyfikuj? dan? osob?. Dlatego te? dane mo?na prze?ledzi? z powrotem do osoby.Te dane osobowe obejmuj? imi? i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Oraz dane osobowe s? informacje o powi?zaniach rekreacji i preferencji, a tak?e stron internetowych, które zosta?y tzw.

Te dane b?d? zbierane wy??cznie przez dostawc?, a kiedy min??a, chyba ?e ustawodawca wyra?nie dozwolone lub u?ytkownik wyra?a zgod? na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych.Rejestracja na naszej stronie internetowej

Je?li zarejestrujesz si? na naszej stronie internetowej, aby otrzymywa? spersonalizowane us?ugi, dane osobowe b?d? gromadzone. Nale?? do nich nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail jako dane kontaktowe i komunikacyjne.

Rejestracja umo?liwia dost?p do us?ug i tre?ci, które s? dost?pne tylko dla zarejestrowanych u?ytkowników. W razie potrzeby zarejestrowani u?ytkownicy mog? w dowolnej chwili zmieni? lub usun?? dane wymienione podczas rejestracji. Oczywi?cie poinformujemy Ci? na ??danie, które dane osobowe zosta?y zebrane i przechowywane. Ponadto poprawiamy lub usuwamy dane na ??danie, pod warunkiem, ?e sprawa nie jest sprzeczna z ustawowymi wymaganiami dotycz?cymi przechowywania. W przypadku dalszych pyta?, jak równie? pro?by o poprawienie lub usuni?cie danych, nale?y skorzysta? z danych kontaktowych okre?lonych w niniejszej polityce prywatno?ci.

kontakt

Je?li skontaktujesz si? z nami za po?rednictwem formularza online lub e-mailem, zapiszemy podane przez Ciebie informacje, aby odpowiedzie? na Twoje zapytanie i zada? ewentualne pytania uzupe?niaj?ce.

Integracja us?ug i tre?ci stron trzecich

Nasza oferta czasami zawiera tre?ci, us?ugi i us?ugi innych dostawców. S? to na przyk?ad mapy dostarczone przez Google Maps, filmy z YouTube oraz grafiki i obrazy z innych stron internetowych. Aby te dane by?y dost?pne i wy?wietlane w przegl?darce u?ytkownika, transmisja adresu IP jest absolutnie konieczna. Dostawcy (zwani dalej "zewn?trznymi dostawcami") w ten sposób postrzegaj? adres IP danego u?ytkownika.Chocia? staramy si? korzysta? tylko z zewn?trznych dostawców, którzy potrzebuj? tylko adresu IP do dostarczania tre?ci, nie mamy ?adnej kontroli nad tym, czy adres IP mo?e by? przechowywany. Proces ten jest stosowany w przypadku, mi?dzy innymi, w celach statystycznych. Je?li mamy ?wiadomo??, ?e adres IP jest przechowywany, poinformujemy naszych u?ytkowników.ciastka

Ta strona u?ywa tak zwanych plików cookie. S? to pliki tekstowe, które s? przechowywane na komputerze z serwera. Zawieraj? informacje o przegl?darce, adresie IP, systemie operacyjnym i po??czeniu z Internetem. Nie ujawniamy tych informacji stronom trzecim ani nie ??czymy ich z danymi osobowymi bez ich zgody.

Pliki cookie spe?niaj? dwa g?ówne zadania. Pomagaj? nam w u?atwieniu nawigacji po naszej ofercie i umo?liwiaj? prawid?ow? prezentacj? strony. Nie s?u?? one do wstrzykiwania wirusów ani uruchamiania programów.

U?ytkownicy maj? mo?liwo?? dost?pu do naszej oferty bez plików cookie. W tym celu odpowiednie ustawienia nale?y zmieni? w przegl?darce. Prosz? odnie?? si? do funkcji pomocy przegl?darki, w jaki sposób pliki cookie s? dezaktywowane. Nale?y jednak pami?ta?, ?e mo?e to zak?óca? dzia?anie niektórych funkcji tej witryny i zmniejsza? ?atwo?? obs?ugi. Witryny http://www.aboutads.info/choices/ (USA) i http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) umo?liwiaj? zarz?dzanie plikami cookie reklam internetowych 

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze u?ytkownika, które umo?liwiaj? analiz? korzystania z witryny przez u?ytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej s? zazwyczaj przesy?ane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak z powodu aktywacji anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcze?niej skrócony przez Google w obr?bie pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiaj?cych si? krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyj?tkowych przypadkach pe?ny adres IP zostanie wys?any na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google u?yje tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporz?dzania raportów dotycz?cych aktywno?ci na stronie oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z aktywno?ci? na stronie i korzystaniem z Internetu.w kierunku operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Mo?esz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przegl?darki. Zwracamy jednak uwag?, ?e w tym przypadku mo?e nie by? mo?liwe pe?ne korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny.

Ponadto mo?esz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i zwi?zanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a tak?e przetwarzaniem tych danych przez Google, pobieraj?c wtyczk? do przegl?darki dost?pn? pod poni?szym linkiem i zainstaluj: Browser Add On, aby wy??czy? Google Analytics.

Wi?cej informacji na temat warunków korzystania i prywatno?ci mo?na znale?? na stronie http://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://www.google.com/intl/pl/policies/.minimalizacja dane

Dane osobowe s? przechowywane zgodnie z zasadami unikania danych i ekonomii danych tylko tak d?ugo, jak jest to wymagane lub wymagane przez prawo (okres przechowywania danych). Je?li cel zbierania informacji zostanie pomini?ty lub sko?czy si? okres przechowywania, zablokujemy lub usuniemy dane.

Twoje prawa do informacji, poprawiania, zawieszania, anulowania i sprzeciwu

Na ??danie masz prawo za??da? bezp?atnie informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych i / lub poprosi? o korekt?, zablokowanie lub usuni?cie. Wyj?tki: s? to wymagane dane do przechowywania transakcji biznesowych lub dane podlegaj? ustawowemu wymogowi utrzymania.

W tym celu prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe: na ko?cu polityki prywatno?ci).

Aby móc rozwa?y? blokad? danych w dowolnym momencie, konieczne jest przechowywanie danych w pliku blokady w celu kontroli. Je?li nie ma ustawowego wymogu zg?oszenia, mo?esz równie? poprosi? o usuni?cie danych. W przeciwnym razie zablokujemy dane, je?li sobie tego ?yczysz.Zmiana naszej polityki prywatno?ci

W celu zapewnienia, ?e nasza polityka prywatno?ci jest zawsze zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to równie? sytuacji, w której polityka prywatno?ci musi zosta? dostosowana z powodu nowych lub zmienionych us?ug, na przyk?ad nowych us?ug. Nowa polityka prywatno?ci zacznie obowi?zywa? podczas kolejnej wizyty w naszej ofercie.

 

?ród?o: Privacy Configurator mein-datenschutzbeauftragter.deCopyright © 2018 costaimmobilien.com